Публічна оферта

Останні зміни: 07.02.2023

Ця публічна оферта («Публічна оферта»), адресована невизначеному колу фізичних осіб («Благодійник(и)») – відвідувачам вебсайту https://childrenheroes.org/ («Вебсайт»), які прагнуть надати благодійну пожертву через Вебсайт. Ця Публічна оферта є офіційною публічною пропозицією Благодійної Організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДІТИ ГЕРОЇВ» («Бенефіціар») укласти Договір про благодійну пожертву («Договір») на умовах, визначених нижче.

Ця Публічна оферта є невідʼємною частиною Умов користування, що розміщені на Вебсайті.

Здійснюючи благодійну пожертву через функціонал, доступний на Вебсайті, Благодійник повністю приймає умови цієї Публічної оферти, Умов користування та Політики приватності. Моментом прийняття (акцепту) Публічної оферти є дата здійснення відповідного грошового переказу.

Бенефіціар зберігає за собою право вносити зміни до цієї Публічної оферти. Інформація про такі зміни буде розміщена на Вебсайті.

Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Бенефіціара грошових коштів для досягнення цілей, визначених цим Договором. Благодійник самостійно визначає розмір грошових коштів, що передаються за цим Договором.

Цілями за цим Договором є:

реалізація мети та напрямів діяльності Бенефіціара, зокрема, здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, надання благодійної допомоги та соціальної підтримки дітям та їх сім’ям, зокрема дітям, що залишились без батьків під час військової агресії Російської Федерації проти України.

Передання грошових коштів Бенефіціару за цим Договором є благодійною допомогою для виконання статутних цілей, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сфера благодійної допомоги – фінансова та матеріальна допомога; соціальна підтримка; охорона здоров’я; опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; права людини і громадянина та основоположні свободи; сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; інші сфери, не заборонені чинним законодавством.

Вид благодійної допомоги – безоплатна передача у власність Бенефіціара грошових коштів.

Благодійник за цим Договором є благодійником, а Бенефіціар – бенефіціаром у розумінні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Грошові кошти, передані в якості благодійної пожертви за цим Договором, повинні бути використані на розсуд Бенефіціара на досягнення статутних цілей та мети Бенефіціара і цілей, вказаних у пункті 2 цієї Публічної оферти.

У випадку, якщо грошові кошти передаються Благодійником в рамках окремого персоніфікованого збору коштів (благодійних пожертв) для конкретної дитини на Вебсайті Бенефіціара, Благодійник погоджується, що 30% переданих благодійником коштів буде перераховано безпосередньо на користь цієї конкретної дитини (після вирахування комісій, які можуть виникати у Бенефіціара при зарахуванні грошових коштів на власні банківські рахунки), а залишок суми Бенефіціар може використати на власний розсуд відповідно до його статутних цілей (в тому числі, для довгострокової допомоги вказаній дитині, для допомоги іншим родинам і дітям, якими опікується Бенефіціар в рамках своєї статутної діяльності, на управління і адміністративні витрати Бенефіціара). Благодійник усвідомлює та погоджується, що напрямки використання отриманих дитиною або її родиною грошових коштів (благодійних пожертв) визначається батьками (опікунами) самостійно.

У випадку, якщо грошові кошти передаються Благодійником в рамках окремого збору коштів (благодійних пожертв) для конкретного проекту на Вебсайті Бенефіціара, Благодійник погоджується, що передані Благодійником кошти будуть використані безпосередньо на цей конкретний проєкт після вирахування комісій, які можуть виникати у Бенефіціара при зарахуванні грошових коштів на власні банківські рахунки.

Сторони домовилися в цьому Договорі вважати нецільовим використанням коштів, отриманих Бенефіціаром в якості благодійної пожертви: використання грошових коштів в цілях, не передбачених цим Договором та статутом Бенефіціара. При цьому, використання коштів на адміністративні витрати Бенефіціара у розмірі, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» не вважається нецільовим використанням.

Сторони також декларують і підтверджують, що надання благодійної пожертви згідно з цим Договором здійснюється відповідно до таких принципів/обмежень:

метою надання благодійної пожертви не є стимулювання або винагорода за вчинення Бенефіціаром або третіми особами будь-яких незаконних дій або ухилення від виконання законних обов’язків в інтересах Благодійника та / або третіх осіб; благодійна допомога не надається для стимулювання чи в обмін на надання в минулому чи майбутньому продуктів Благодійника або його афілійованих осіб, або щоб надати Благодійнику або його афілійованим особам будь-які інші вигоди, пов’язані із продажами; мета надання благодійної пожертви не є промоційною за характером і не сприймається як така, що має промоційний підтекст, а також не залежить від внесків або контролю з боку Благодійника або його афілійованих осіб.

Благодійник не очікує, не розраховує і не отримує, жодної вигоди чи переваг від надання пожертви згідно з цим Договором.

При наданні допомоги та під час здійснення своєї діяльності Бенефіціар керується статутом та внутрішніми правилами щодо використання отриманих благодійних пожертв. Зважаючи на це, особа, яка звернулась за допомогою, та Благодійник не можуть жодним чином впливати на прийняття Бенефіціаром будь-яких рішень, якщо такі рішення приймаються в рамках законодавства і статуту Бенефіціара. Бенефіціар не відповідає за задоволення очікувань Благодійника щодо здійснення Бенефіціаром конкретних дій у звʼязку із розподілом благодійних пожертв.

Порядок здійснення благодійної пожертви

Благодійник здійснює благодійну пожертву через функціонал, доступний на Вебсайті, а саме через функціонал системи Fondy, що вбудований у Вебсайт, PayPal, а також через прямий банківський переказ. Благодійник перед вибором способу оплати має внести свої дані, які Бенефіціар буде обробляти відповідно до Політики приватності. Бенефіціар не встановлює жодних додаткових зборів, комісій чи платежів за здійснення переказу коштів. Бенефіціар завжди використовує посередників, які мають відповідні ліцензії та дозволи на надання відповідних фінансових послуг і не здійснює жодної фінансової діяльності безпосередньо.

Благодійник розуміє та погоджується, що для здійснення переказу коштів, його персональні дані та фінансова інформація (наприклад, номер кредитової/дебетової карти, строк її дії та CVV код) будуть передані для обробки банку чи іншій фінансовій установі, відповідно до Політики приватності. При цьому, Бенефіціар не отримує доступу до жодних таких даних чи інформації. Банк забезпечує конфіденційність і нерозголошення фінансової інформації Благодійника, зокрема, інформації про операції, кредитову/дебетову карти, а також забезпечує конфіденційність і нерозголошення персональних даних Благодійника.

Благодійна пожертва вважається переданою Бенефіціару і прийнятою ним в день надходження (зарахування) грошових коштів на розрахунковий рахунок Бенефіціара.

Благодійник та Бенефіціар самостійно оплачують необхідні для виконання цього Договору послуги банку, який обслуговує їхні поточні рахунки, чи іншої фінансової установи.

Права і обов’язки Сторін

Користувач, ознайомившись з Публічною офертою, погоджується та приймає таке:

Благодійник:

має право на визнання його Благодійником за цим Договором;

має право отримувати інформацію про виконання Бенефіціаром цього Договору, зокрема, звітність Бенефіціара, у обсязі, передбаченому законодавством та Статутом;

має право розірвати цей Договір у випадку використання благодійної пожертви всупереч меті та статутним цілям Бенефіціара та цілям, вказаним у пункті 2 цієї Публічної оферти.

Бенефіціар:

зобов’язується прийняти на відповідний рахунок грошові кошти у формі благодійної пожертви за цим Договором;

зобов’язується використовувати грошові кошти, отримані у формі благодійної пожертви, виключно в цілях, визначених в Статуті, з дотриманням вимог чинного законодавства України до використання благодійної пожертви та діяльності бенефіціарів, благодійної допомоги, а також найвищих вимог, що звичайно ставляться до такої діяльності;

зобов’язується дотримуватися усіх застосовних законів, конвенцій, положень, правил, галузевих кодексів поведінки, у тому числі антикорупційного законодавства;

зобов’язується утримуватися від пошуку, прийняття, пропонування, обіцянки та/або надання будь-якій третій особі, як фізичній, так і юридичній, прямо чи опосередковано, будь-яких грошей чи іншого майна, вигоди, переваг, послуг, нематеріальних активів (разом – «неправомірна вигода»), в якості умови або як результат отримання Бенефіціаром або Благодійником будь-якої безпідставної переваги.

Виконуючи ці зобов’язання за Договором, ні Бенефіціар, ні будь-яка третя особа, що діє від імені Бенефіціара, безпосередньо чи опосередковано не здійснювали і не здійснюватимуть в майбутньому пропозиції, обіцянки чи підкуп, винагороду або інші види платежів, що мають ознаки хабарництва, чи надання яких спрямоване на неправомірний вплив на державних службовців чи представників приватних компаній з метою використання останніми своїх повноважень чи здійснення останніми впливу для сприяння Благодійнику або на користь діяльності Благодійника.

Для цілей цієї статті, поняття “державний службовець” охоплює будь-якого працівника іноземного органу влади, інших недержавних службовців, що виконують функції органів влади, будь-яку посадову особу чи працівника державного чи місцевого органу влади чи його підрозділу, працівника чи посадову особу державної установи, служби, юридичної особи публічного права, включаючи заклади охорони здоров’я, що належать до державної власності чи контролюються державою, або публічної міжнародної організації, чи будь-якої особи, що діє в силу посадового становища від імені чи в інтересах будь-кого із вищезгаданих осіб, або члена будь-якої політичної партії, чи кандидата на політичну посаду, або особу, що прямо пов’язана з державним службовцем, включаючи персонал, ділових партнерів, близьких родичів та інших осіб, подібних до зазначених вище за своїм статусом відповідно до законодавства України.

Для цілей цієї статті, термін «представник приватної компанії» охоплює посадових осіб та працівників юридичних осіб приватного права, окрім осіб, що прямо пов’язані з державними службовцями.

Бенефіціар зобов’язується самостійно і за свій рахунок вести податковий та бухгалтерський облік, який точно і ясно відображає здійснені операції, пов’язані з виконанням Бенефіціаром зобов’язань за цим Договором, зокрема, облік платежів, сплачених або отриманих Бенефіціаром, витрат, понесених Бенефіціаром за цим Договором.

Врегулювання спорів

Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, шляхом передання такого спору на вирішення у відповідний суд України.

Дія Договору. Зміни до Договору

Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Бенефіціаром благодійної пожертви і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Прикінцеві положення

Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до матеріального права України. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Цей Договір складений українською та англійською мовами. Український та англійський тексти мають однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей між текстами, україномовна версія має переважну силу.

Реквізити Бенефіціара

Благодійна Організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДІТИ ГЕРОЇВ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:
44705718
Місцезнаходження (юридична адреса):03110, м. Київ, вул. Університетська, буд. 13 АТелефон:
+38 044 247 57 88

Email: [email protected]